zondag 19 juni 2016

مارتیک قازاریان

مارتیک قازاریان دانشجوی  رشته علوم دانشگاه تهران   از سال 1347 در رابطه با رفیق مسعود احمد زاده بود و بعد از تشکیل سازمان جزو اولین اعضای سازمان چریک های فدایی خلق ایران است
رفیق مارتیک مسئولیت های مختلفی دارا بوده از انجمله مسئول آموزش تیم مستقر در دولت آباد کرج که روز هفتم تیر 1354 به محاصره مزدوران شاه در آمد 
رفیق مارتیک همراه بقیه رفقای مستقر در خانه به تبادل آتش با ماموران پرداخته و حتی رفیق مارتیک جزو افرادی است که محاصره را شکسته و به خارج از خانه میرود اما چند دلیل -خلوتی منطقه-کمبود مهمات-و تعداد بسیار زیاد ماموران  باعث میشود تا رفقا موفق به فرار نشوند و با انکه ضربات بسیاری به دشمن وارد کرده اند اما خود نیز مورد اصابت گلوله مزدوران قرار گرفته و به خیل شهیدان فدایی می پیوندد

Geen opmerkingen:

Een reactie posten